DUYURULAR

SERBEST KÜRSÜ

YOKTAN VAR EDEN FORMÜL


Merhaba. Bugün, cansız canlı her bir varlığı ve dahi var edilecek olanları yakından ilgilendiren ekonomiyi makalemin konusu olarak irdeleyip, inceleyip siz kıymetli okurlarımla paylaşacağım. Her zaman oduğu gibi mutfakta ve ekranlarda tekrarlananlardan farklı, çözüm odaklı bilgilerle dolu bir yazı içeriği sunmaya çalışacağım. Buyrun gönül ve akıl mutfağıma;
Ekonomi
İktisatta Temel Kavram, Kıtlık: Fakirlik. Fukaralık. Meteliksizlik. Sıkıntı. Zaruret. Müzayaka. Darlık. Sefalet. Sefillik. Yoksulluk. Yokluk. Azlık. Noksanlık. Vakum. Bereketsizlik. Adem. Zeval. Hiçlik. Boşluk. Gıyap. Gedik. Kıt. Sıkıntı. Lümpen. Ölüm. Yok. Eksik. İsteklerimizin, bu istekleri tatmin etmek için kullanabileceğimiz kaynaklardan fazla olması durumuna KITLIK denir. Kıt olma durumu, ihtiyaca yetmeyecek kadar azlık, az ve zor bulunma.Yeterli olmama. İhtiyaçların karşılanabilmesi için gerekli olan mal ve hizmete, materyale, varlığa(canlı-cansız,soyut-somut) sahip olmama durumu, vakasıdır kıtlık.
Ruhsal kıtlık, zihinsel kıtlık, bedensel kıtlık.
Minumum düzeyde de olsa hayatiyetini sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde devam ettirebilmesi için insanın, ruh-düşün-beden gereksinimlerinin karşılanması kaçınılmazdır.
ihtiyaç: Dilek, dileme, istiğfar, istek, talep, istirham, murat, meyil, hacet, şehvet, iltifat, imren, arzuhâl, rica, gerek, gereksinme, ister, lüzum, muhtaçlık, icap, icat, gereklilik, gerekseme, gereksinim, iktiza, terettüp, iltizam, amaç, emir, imrenmek, istemek, mektup, özlem, sevgi, tutku, dilekçe, buyruk, heves, şehvet, irade, vasiyet, eksik, gerekli, zorunluluk, ihtiyaç olmak.
Ruh: tin esans can cin ecinni heyulâ iblis zebanî huri peri melâike hortlak umacı künh kök çekirdek cibilliyet asıl nüve hulâsa temel cevher maya nefis özet mücmel ihtisar telhis muhtasar zübde icaz icmal öz zat bizzat kendisi şahsen bizatihi elden ekstre özet arı steril sağ rafine sek ak pak mutlak halis hilesiz som sade yoz saf damıtık katışıksız masum kişi su çağlayan temiz çıplak temizlemek kişi soyut mücevher inci mücevherat kuyum köken töz hamur süslü elmas gerçek dâhil kaynak asıl merkez menşe dip dayanak baz ana belkemiği favori as üs baş başlıca doğru engin derin depderin derinlik tabiî içten muhlis kıvamlı etkili hararetli özenli.Maneviyat,inanç,inanma,kabullenme.Sevme, aşık olma, nefret etme, ,dua,iyi –kötü niyet,ahlak gb.Soyut,hissel gereksinimler.Gönülde,içsel,duygu merkezli.
Düşün: Düşünme,hayal etme,akletme,bilinçlenme Düşünce Tefekkür Bakım Açı Düşünüş Akıl İde Canlıcılık Ufuk Tahayyül Zihniyet Fikir Düşünü Efkâr İçtihat Kuram Mütalâa Düş Kuram Yargı Beyin Basiret Kariha Dimağ Anlayış Kavrayış Algılayış Öngörü Sağgörü İhata Kafa Müdrike Bakış açısı Telâkki İmgeleme Kamuoyu Mütalâa Derin düşünme Meditasyon Öğreti Gezimcilik Peripatetizm Zekâvet İrfan Us Anlak Huş Mantık İzan Seziş Mana Bilgi Bilgi Fikir Hafıza Akılcı Aklî Dikkat Alırlık Yetenek Entelektüalizm Hatır Uyanıklık Natıka Eseme Lojistik Lojik Şuur Dimağ Ben Muhakeme Emik Ansefal Baş Havsala Algı Müfekkire Entelekt, zihinde tasarlama. Soyut,düşsel ihtiyaçlar.Beyin merkezlidir.
Beden: cisim anatomi gövde üye kamet endam fizik eğin biçim görünüş yüz organ form bel burun doku omuz var olmak vücut cüsse fizik yapısı kongövde bünye tıp ölü gövdebilim teşrih yapıbilim açımlama morfoloji şekilbilim biçimbilim türetme iç organlar mide kalp dâhil kulak tat alma organı.Cismani,anatomi ile ilgili,vücudu.Beş duyunun,iç organların ihtiyaçları.Çalışma,yeme içme,defi hacet,temizlenme,cinsel arzuların bedensel tatmini,spor yapma,güzele bakma,işitme, konuşma, koklama, tapınma,ibadet etme gb. Somut gereksinimler. İhtiyaçlar vücutta (dahili,harici) karşılanır.
Ruh-düşün-beden. Üç temel gerçeklik ile var olan insan, mutlu ve huzurlu yaşayabilmesi için,kendisini oluşturan bu üç temel unsurun gereksinimlerini kemali ile karşılamak mecburiyetindedir.Her hangi birinin eksikliğinde dengesizlik ve sorunlar yaşanılması kaçınılmazdır.Her biri birbirine sıkı sıkıya bağlıdır.Birinde sorun yaşanması diğerlerini etkiler. Üçlü sacayağı olarak düşünebilirsiniz.
Ruhsal kıtlık; İbadet, tapınma, hayır hasenat, dua, iyi niyet, güzel ahlak, sevgi yoksunluğu. Gaflet.
Zihinsel kıtlık; Öncelikle kendi menfaatini gözetememe, fayda zarar ayırımı yapamama.Bilgi yoksunluğu.Cehalet.
Bedensel kıtlık; Cismani ihtiyaçlarını giderme hususiyetindeki gayret, mücadele yoksunluğu. Tembellik.
Önemli: İhtiyaçların karşılanmasında,kıtlık kadar aşırılık da sorunlara sebeptir.Bedensel obezite olduğu gibi zihinsel ve ruhsal obezite de söz konusudur.Ölçülü ve dengeli olunmalıdır.Kemal kıvamı.Ne az ne de fazla. Kararınca.
Mutlu- sağlıklı- huzurlu.
Bilinçli bir tüketici olabilmek; mevcut kaynakların farkında olmak ve de bu kaynakları üretken kılmak ile mümkündür.
Tüketim: Tüketme Yoğaltım Sarf Harcama İstihlâk Tüketici Gider Masraf Harç Külfet Aidat Zarar.
Kaynak: memba çeşme içme göz kaynaç referans yeterlik belgesi akarsu menşe öz musluk.


KAF & NUN
Bir varmış, bir yokmuş
Kaf ile nun.
Hayat ile memat,
Ölüm ile dirim.

Niyet ile amel,
Kafeste hapis ruhlar, gön içinde oyun.
Gizlenmiş, şifre ile sırlar,
Çıkar açığa bir bir,
Hem aleni, hem aşikar.
Örtülü, saklı,
Hazine sandığında nurlar.

Ulaşmak için, Kaf dağının ardına,
Kalmasa da tek bir umurun ve de çaren,
Kır kilidini dilinin, sağnak sağnak yağmur ile.
Açılıverir o vakit o demde,
Kapattığın kapılar.
Kemal Alkan

Öz kaynaklarımız nelerdi? Tabii ki kendimiz.Ruh-düşün-beden. Ruhumuzu üretken kılacağız,zihnimizi üretken kılacağız,bedenimizi üretken kılacağız.Sırası ile ölçülü olarak kıtlıklarımızı gidereceğiz. Çalışacağız,çalışacağız,çalışacağız.Manen üretken,zengin olacağız.Aklen üretken,zengin olacağız.Bedenen üretken,zengin olacağız.Nasıl mı?
1.Aşk ile dolduracağız gönlümüzü,manen çok çalışacağız.
2.Öğreneceğiz sürekli ne kadar bilsek de,hayal edeceğiz zaman zaman, beynimizi faal kılacağız.
3. Bal arısı gibi çiçekten çiçeğe dolaşacağızz,vızz vızz, bıkmadan usanmadan,zevk ile neşe ile. Bedenimizi çalıştıracağız.
Gönlümüz ağlayacak sağnak sağnak,dolup taşacak kaynaklar , pınarlar,özler,gözeler.Açık olacak dosta kapılar,yol olacak dağlar. Yemyeşil yeşerecek kupkuru çöller.Çağlayacak,aşk ile haykıracak diller ta dipten gelen sevda ile.Nasıl faydalanırım,faydalı olabilirim? Akıl edeceğiz, düşüneceğiz,tasarlayacağız.Ve tabii ki somutlaştıracağız arzularımızı fiiliyatta.
 Gönül dünyamız-akıl dünyamız-beden dünyamız.
 Maneviyat-Zihin-Maddiyat.
 Hisset-aklet-yap.
Olmazsa olmazlar; İyi niyet,muhabbet,menfaat,fayda, ikram,hayır hasenat,çalışma, gayret ve ümit. Ruh, akıl ve beden sağlığımız için.
HADİ ORDAN
Ağlama, gülümse,
Yakışmıyor sana somurtmak.
Ayıp oluyor ama,
Neşen bahçeden duyulacak.

İster miyim sanırsın?
Mutsuzluğunu senin.
Aç,perişan dolaşıp
Yoğurtsuz ayran içmeni.
Fakat,dur hele, etme acele,
Yavaş yavaş,hem de sırayla.
Kazanım taşmadan,
Dolduramam kâseni.

Aç gözlü olma, bir de tamahkar.
Koy koy, boş kalmasın, hiç sevmem ziyanı.
Otuz kuruş verdim tamı tamına,
Diktirmek için duble paçalarımı.

Rahmetle anarım hep,
Kayınvalidemi ve eşini.
Perişan olurdu çocuklar,
Bırakmasaydılar, şu virane sarayı.

Kime kalmış ki boş dünya?
Kaygımız ille velâkin mahşer hesabında.
Haydi oradan be kadın, ne ekmeği!
Kolay mı kazandım sanırsın,
Ben bunca serveti?
Kemal Alkan

İKTİSAT-İKTİSATLI: imsak, ekonometri, tasarruf, ekonomi, artırım, derlemek, cimri, tutum, biriktirmek,aşırı gitmeme,tutumlu olma, ölçülü,kıymetli, değerli,değer bilir.
Kasd:Bir işi bile bile yapmak.Niyet ederek,planlayıp,tasarlayarak yapma.Bilinçli girişim.
Taksimat: Paylaştırma.Parçalara,bölmelere,kısımlara ayırma. Dağıtma, dağıtım, bölüştürme, tevziat, üleştirme.
Önemli:Ekonomide taksimat,taksimatta kemalat olmaz ise olmazdır. Hakkaniyet gözetilmelidir muhakkak.Gelir dağılımındaki adaletsizlik, toplum içerisinde kaosa sebep olur.Haklıya hakkını vermek,hayır, hasenat barışı, muhabbeti,birlik beraberliği temin eder.Ve tabii ki böylece kalkınma önündeki engeller kaldırılmış olur.
Aşağıdaki soruların cevaplarını siz verin.
1.Hazine nedir?
2.Hazine nerededir?
3.Hazineyi nasıl çıkartabilirim?
4.Çıkarttığım hazineden nasıl faydalanabilirim?
5.Hazinenin güvenliğini nasıl sağlayabilirim?
6.Mevcut hazinenin değerine değer katabilmek için neler yapmalıyım?


kemal alkan / 21.07.2013

Bu yazı 262 kez okundu.


YORUM YAPYORUMLAR

Siirdemeti.Net - 2005 Yılından Günümüze Karşılıksız Sevgi ©